Informator broj 6496 od 13. studenog 2017.

Uvodnik:

Komunalna naknada za nekretnine u vlasništvu države

Komunalna naknada većini jedinica lokalne samouprave predstavlja značajan izvor prihoda potreban za obavljanje komunalnih djelatnosti iz njihova djelokruga, kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javnu rasvjetu, ali se isto tako sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu odlukom predstavničkog tijela upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Stoga, imajući na umu važnost navedene materije, autorica u članku daje prikaz Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od 11. srpnja 2017., koji se odnose na dijelove odredaba Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima je Republika Hrvatska sebe izuzela od obveze da jedinicama lokalne samouprave plaća komunalnu naknadu za nekretnine u državnom vlasništvu koje se nalaze na području tih jedinica, analizirajući pri tome, uz sadržaj te Odluke i Rješenja, i njihovu važnost odnosno doseg u pravnom poretku Republike Hrvatske. 

Autorica: Sonja Mišković dipl. iur., Viša savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Pojedina stajališta i opservacije u ovome članku, koji nisu sadržani u tekstu razmatrane Odluke i Rješenja, osobna su stajališta i opservacije autorice

Sudska praksa

Ugovorni obvezni odnosi – mane volje (ništetnost i pobojnost)
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Zastara tražbine osiguratelja prema trećoj osobi
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Prijašnja kažnjavanost okrivljenika
Područje: Kazneno pravo
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud