Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Uredba o dopuni Zakona o lokalnim službenicima

- trajanje službe na određeno vrijeme u slučaju rada na EU projektima

Donošenjem Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 4/18) izjednačeno je trajanje službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s trajanjem službe u državnoj službi, u slučajevima provođenja aktivnosti na EU projektima.

Autorica: Biljana Barjaktar dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 19.