Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Sazivanje sjednice na zahtjev najmanje 1/3 vijećnika jedinice lokalne i područne samouprave

Odredbom čl. 34.A st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - Proč. Tekst, 137/15 - ispr. i 123/17) propisano je da je predsjednik predstavničkog tijela dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 trećine članova predstavničkog tijela, u roku 15 dana od primitka zahtjeva, te u članku autorica osobito obrađuje taj aspekt funkcioniranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Autorica: Željka Tropina Godec dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018. na stranici 11.