Propisi

broj 63 od 4. srpnja 2017.
 • Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
broj 64 od 5. srpnja 2017.
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima - stupio na snagu 13. srpnja 2017.
 • Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine - stupio na snagu 6. srpnja 2017.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja - stupio na snagu 13. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova - stupio na snagu 6. srpnja 2017.
 • Odluka o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini - stupila na snagu 6. srpnja 2017.
 • Lista zemljopisnih oznaka
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo - stupila na snagu 6. srpnja 2017.
 • Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu - stupio na snagu 30. lipnja 2017.
 • Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
 • Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo - stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ernestinovo, osim odredaba članaka 3. i 4. (odredbe koje se odnose na prirez porezu na dohodak) koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama
 • Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o porezima Grada Ivanca - stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad - stupila na snagu 13. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Grada Vrbovca - stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasniku, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u Narodnim novinama
broj 65 od 7. srpnja 2017.˝
 • Zakon o subvencioniranju stambenih kredita - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu - stupio na snagu 8. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave - stupio na snagu 15. srpnja 2017., osim članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi - stupio na snagu 18. srpnja 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. - stupila na snagu 8. srpnja 2017.
 • Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira - stupila na snagu 15. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Grada Daruvara - stupila na snagu 15. srpnja 2017., osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u Narodnim novinama
 • Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela - stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u Narodnim novinama
 • Odluka o porezima Općine Petrijevci - stupila na snagu 1. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Semeljci - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Semeljci
 • Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak (čl. 3.-6.) koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti izvršena objava u Narodnim novinama
 • Odluka o porezima Grada Virovitice - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Virovitice, osim odredaba članaka 3.-5. ove Odluke koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u Narodnim novinama
 • Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca - stupila na snagu 15. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Borovo - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo, osim odredaba o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u Narodnim novinama
broj 66 od 10. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - stupio na snagu 11. srpnja 2017.
 • Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 25. srpnja 2017.
 • Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 25. srpnja 2017.
 • Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 25. srpnja 2017.
 • Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupila na snagu 18. srpnja 2017.
 • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
broj 67 od 12. srpnja 2017.
 • Uredba o metodologijama vještačenja - stupila na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija - stupio na snagu 13. srpnja 20117.
 • Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Izmjena Mreže hitne medicine - stupila na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Odluku o porezima Općine Ljubešćica - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Siska - stupila na snagu 1. srpnja 2017.
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava - stupila na snagu 20. srpnja 2017.
 • Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16.) - stupila na snagu 26. lipnja 2017.
broj 68 od 13. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža - stupila na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Grada Požege - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom novinama Grada Požege, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u Narodnim novinama
 • Odluka o porezima Grada Klanjca - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u Narodnim novinama
 • Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Općine Krnjak, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-65181/2009 od 13. lipnja 2017. - utvrđuje se da je članak 6. Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (Nar. nov., br. 24/96, 109/97, 82/01 i 30/04) u razdoblju od 3. travnja 1996. do 31. prosinca 2008. bio u nesuglasnosti s člankom 14. stavkom 1. i člankom 62. Ustava
broj 69 od 14. srpnja 2017.
 • Zakon o koncesijama - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima - stupio na snagu 22. srpnja 2017., osim članka 27. ovoga Zakona u dijelu u kojem se dodaje članak 79.f koji stupa na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Poslovnik o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama - stupila na snagu 15. srpnja 2017.
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi - stupila na snagu 15. srpnja 2017.
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - stupio na snagu 22. srpnja 2017.
 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima - stupio na snagu 15. srpnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Dubrovačko primorje - Slano - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije
 • Odluka o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi - stupila na snagu 22. srpnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Majur - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Majur, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Mljet, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, osim odredaba iz čl. 3. koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u Narodnim novinama
 • Odluka o gradskim porezima Grada Solina - stupa na snagu 1. kolovoza 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Selnica - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci - stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Vladislavci, osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama
broj 70 od 19. srpnja 2017.
 • Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o osiguranju radničkih tražbina - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu - stupio na snagu 27. srpnja 2017., osim članka 5. stavaka od 1. do 8., članka 6., članka 7., članka 8. stavaka 1., 2. i 3., članka 31. stavka 1. točaka od 1. do 9., članka 32. stavka 1. točaka od 1. do 5. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu prvoga dana nakon isteka roka od devet mjeseci od dana stupanja na snagu delegiranog akta Europske komisije donesenog na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2014/92/EU i članaka 10.-14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - stupa na snagu 1. siječnja 2018.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku - stupio na snagu 27. srpnja 2017., osim članaka 25., 31., 36., 37., 66. i 67. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. prosinca 2017.
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjeni Zakona o udrugama - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu - stupio na snagu 27. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava - stupio na snagu 20. srpnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - stupila na snagu 27. srpnja 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske - stupila na snagu 27. srpnja 2017.
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza - stupila na snagu 19. srpnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum - stupila na snagu 27. srpnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama
 • Odluka o općinskim porezima Općine Breznica - stupila na snagu 28. lipnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Polača - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Polača, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u Narodnim novinama
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Bale - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bale
 • Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo - stupa na snagu 1. kolovoza 2017.
broj 71 od 20. srpnja 2017.˝
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo - stupila na snagu 28. srpnja 2017.
 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom - stupio na snagu 21. srpnja 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Neretvanskom glasniku - Službenom glasilu Grada Metkovića, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u Narodnim novinama

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017. na stranici 16.