POREZI, EKONOMIJA I FINANCIJE

Problematika oporezivanja u Republici Hrvatskoj u 2017.

Autor u članku problematiku oporezivanja u Republici Hrvatskoj promatra s aspekta lokalnih poreza, koji su važan izvor financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali i s aspekta Nacionalnog programa reformi poreznog sustava. Poseban naglasak dan je na porez na nekretnine u odnosu na ostala javna davanja, poput poreza na dohodak, poreza na kuće za odmor, spomeničke rente i komunalne naknade.

Autor: Petar Sindičić

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017. na stranici 20.