Informatorovi pravni alati

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave – općenito na imovini ovršenika

avni bilježnici nadležni su odlučivati o prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, a mjesno je nadležan javni bilježnik čije je sjedište u jedinici područne (regionalne) samouprave prebivališta ili sjedišta ovršenika (čl. 278. i 279. Ovršnog zakona - Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/13 - u nastavku teksta: OZ). Vjerodostojna isprava je račun, mjenica, ček s protestom i povratnim računom kada je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se prema posebnim propisima smatra javnom ispravom, a računom se smatra i obračun kamata (čl. 31. OZ-a).

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018. na stranici 10.