Novi propisi

broj 26 od 16. ožujka 2018.
 • Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava - stupila na snagu 17. ožujka 2018.
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija - stupila na snagu 17. ožujka 2018.
 • Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini - stupila na snagu 17. ožujka 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o višestrukoj sukladnosti - stupio na snagu 24. ožujka 2018.
 • Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune - stupio na snagu 20. veljače 2018.
broj 27 od 21. ožujka 2018.
 • Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske - stupio na snagu 29. ožujka 2018.
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme 
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
 • Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida - stupio na snagu 29. ožujka 2018.
 • Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu - stupila na snagu 29. ožujka 2018.
 • Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu - stupila na snagu 22. ožujka 2018.
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - stupila na snagu 22. ožujka 2018.
 • Indeks potrošačkih cijena u veljači 2018.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca, osim odredaba čl. 4.-7. koje su stupile na snagu 1. travnja 2018.
broj 28 od 23. ožujka 2018.
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost - stupila na snagu 31. ožujka 2018.
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini 
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi - stupio na snagu 24. ožujka 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj - stupila na snagu 24. ožujka 2018.
 • Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. - Lista zaštićenih kulturnih dobara 
 • Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. - Lista preventivno zaštićenih dobara 
 • Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina - stupio na snagu 31. ožujka 2018.
 • Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi - stupa na snagu nakon isteka tri mjeseca od dana objave u Narodnim novinama
 • Dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
broj 29 od 28. ožujka 2018.
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima - stupio na snagu 5. travnja 2018., osim čl. 1., 2., 3., 4. i 5. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2018.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - stupio na snagu
 • 5. travnja 2018.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu
 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea) - stupio na snagu 29. ožujka 2018.
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica - stupio na snagu
 • 29. ožujka 2018.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka - stupio na snagu 29. ožujka 2018.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta - stupio na snagu 5. travnja 2018.
 • Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - primjenjuje se od 1. ožujka 2018.
broj 30 od 30. ožujka 2018.
 • Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti - stupio na snagu 7. travnja 2018.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani - stupio na snagu 7. travnja 2018.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske - stupio na snagu 7. travnja 2018.
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi - stupila na snagu 31. ožujka 2018.
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture - stupila na snagu 31. ožujka 2018.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima - stupila na snagu 29. ožujka 2018.
 • Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta - stupila na snagu 1. travnja 2018.
 • Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta - stupila na snagu 1. travnja 2018.
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama - stupio na snagu 7. travnja 2018., osim čl. 1.-8. i čl. 15. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2018.
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom - stupio na snagu 7. travnja 2018., osim odredbe o obavljanju ribolova sukladno čl. 3. st. 3. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. lipnja 2018.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom - stupio na snagu 31. ožujka 2018.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« - stupio na snagu 31. ožujka 2018.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno - stupio na snagu 7. travnja 2018.
 • Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini - stupila na snagu 31. ožujka 2018.
 • Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva ministarstva znanosti i obrazovanja - stupio na snagu 7. travnja 2018.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - stupila na snagu 1. travnja 2018.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018. na stranici 22.