Novi propisi

broj 18 od 23. veljače 2018.
 • Zakon o tržištu plina - stupio na snagu 3. ožujka 2018., osim odredaba čl. 111. st. 2. podst. 4. i 5. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 2. svibnja 2019.
 • Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini - stupila na snagu 24. veljače 2018.
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima - stupio na snagu 3. ožujka 2018.
 • Odluka o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole - stupila na snagu 3. ožujka 2018., a primjenjivat će se od početka 2018./2019. školske godine
 • Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač - stupila na snagu 3. ožujka 2018., a primjenjivat će se od početka 2018./2019. školske godine
 • Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine - stupio na snagu 3. ožujka 2018., osim odredaba čl. 22. izmjena i dopuna Statuta (novi čl. 19. st. 2.); čl. 24. st. 2. podst. 10. izmjena i dopuna Statuta; čl. 25. st. 1. i 2. izmjena i dopuna Statuta; čl. 43. izmjena i dopuna Statuta (čl. 36. st. 1.), koje stupaju na snagu na prvim predstojećim redovnim izborima za tijela Komore
 • Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u službenom glasilu Općine Drenovci
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik - stupila na snagu 3. ožujka 2018.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske- stupila na snagu 3. ožujka 2018.
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1574/2016 i dr. od 30 siječnja i Izdvojeno mišljenje sudaca
broj 19 od 28. veljače 2018.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske - stupila na snagu 20. veljače 2018.
 • Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti - stupila na snagu 8. ožujka 2018.
 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine - stupila na snagu 22. veljače 2018.
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu - stupio na snagu 1. ožujka 2018.
 • Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini - stupila na snagu 1. ožujka 2018.
 • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj - stupio na snagu 28. veljače 2018.
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.
broj 20 od 1. ožujka 2018.
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji - stupio na snagu 9. ožujka 2018.
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu - stupio na snagu 9. ožujka 2018.
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva - stupio na snagu 9. ožujka 2018.
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala - stupio na snagu 9. ožujka 2018.
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine - stupio na snagu 16. veljače 2018.
 • Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe - stupile na snagu 9. ožujka 2018.
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule - stupa na snagu 1. travnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika - stupila na snagu 9. ožujka 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca
 • Odluka o porezima Općine Sutivan - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sutivan, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje - stupila na snagu 9. ožujka 2018., a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
 • Ispravak Ispravka Odluke o porezima Općine Semeljci
 • Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
broj 21 od 2. ožujka 2018.
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima - stupio na snagu 10. ožujka 2018., osim čl. 127.-145. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan koji će biti određen u delegiranom aktu Europske komisije donesenom na temelju čl. 67. st. 6. Direktive 2011/61/EU
 • Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar - stupila na snagu 10. ožujka 2018.
 • Odluka o potvrđivanju Dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - stupila na snagu 1. ožujka 2018.
 • Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka - stupila na snagu 1. ožujka 2018.
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama - stupila na snagu 3. ožujka 2018.
 • Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama - stupila na snagu 3. ožujka 2018.
 • Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - stupio na snagu 10.ožujka 2018.
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata - stupio na snagu 10. ožujka 2018.
 • Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata - stupio na snagu 10. ožujka 2018.
 • Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava - stupio na snagu 10. ožujka 2018.
 • Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima - stupio na snagu 10. ožujka 2018.
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018. 
 • Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača - stupa na snagu drugog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Polača

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6513 od 12. ožujka 2018. na stranici 24.