Novi propisi

broj 126 od 18. prosinca 2017.
 • Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje - stupila na snagu 19. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi - stupio na snagu 26. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava - stupio na snagu 26. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo - stupio na snagu 26. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - stupio na snagu 26. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra - stupio na snagu 19. prosinca 2017.
 • Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - stupio na snagu 18. prosinca 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije - stupila na snagu 26. prosinca 2017.
 • Odluka o porezima Grada Splita - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Splita, osim članaka 3-6. ove Odluke koji reguliraju prirez porezu na dohodak, a stupili su na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule - Pola - stupila na snagu 26. prosinca 2017.
 • Odluka o porezima Općine Brdovec - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brdovec, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat - stupa na snagu 26. prosinca 2017., a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
 • Odluka o porezima Općine Negoslavci - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluku o porezima Općine Podgorač - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podgorač, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018
broj 127 od 20. prosinca 2017.
 • Zakon o reviziji - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu - stupio na snagu 28. prosinca 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Zakon o izmjenama Zakona o radu - stupio na snagu 28. prosinca 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima - stupio na snagu 28. prosinca 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva - stupio na snagu 21. prosinca 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom - stupio na snagu 21. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu - stupio na snagu 28. prosinca 2017.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - stupila na snagu 21. prosinca 2017.
 • Indeks potrošačkih cijena u studenome 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca - stupila na snagu 28. prosinca 2017., a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
 • Odluka o porezima Grada Novske - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Rovinja - Rovigno - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Rovinja - Rovigno
 • Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Preseka - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije
 • Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovec - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije
broj 32 od 21. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima - stupio na snagu 29. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti - stupio na snagu 29. prosinca 2017.
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu - stupila na snagu 29. prosinca 2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a - stupio na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze - stupio na snagu 29. prosinca 2017., a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2018. sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva - stupio na snagu 29. prosinca 2017., a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2018. sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja - stupio na snagu 29. prosinca 2017., a prvi se put primjenjuje na polugodišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018.
 • Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu - stupio na snagu 29. prosinca 2017.
 • Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - stupio na snagu 29. prosinca 2017.
 • Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda - stupila na snagu 29. prosinca 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Drniša - stupila na snagu 29. prosinca 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Labina - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o porezima Grada Slunja - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline - stupila na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci - stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bizovac
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čaglin, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Draž - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Draž, osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Magadenovac, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Tribunj - stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tribunj
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018. na stranici 3.