Novi propisi

broj 110 od 15. studenoga 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu - stupio na snagu 16. studenoga 2017.
 • Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu - stupila na snagu 23. studenoga 2017.
 • Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi - stupila na snagu 23. studenoga 2017.
 • Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera - stupila na snagu 16. studenoga 2017.
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - stupila na snagu 23. studenoga 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine - stupila na snagu 23. studenoga 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki - stupila na snagu 23. studenoga 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet - stupila na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Mljet
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3760/2015 i dr. od 10. listopada 2017. - stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama 
broj 111 od 16 studenoga 2017.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine
 • Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine
broj 112 od 17. studenoga 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obvez-nih mirovinskih fondova - stupa na snagu na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica - stupila na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda - stupila na snagu 25. studenoga 2017.
 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - stupio na snagu 1. studenoga 2017.
 • Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina - stupio na snagu danom objave u Narodnim novinama
broj 113 od 18. studenoga 2017.
 • Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu - stupio na snagu 19. studenoga 2017.
broj 114 od 22. studenoga 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta - stupio na snagu 30. studenoga 2017.
 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta - stupio na snagu 30. studenoga 2017.
 • Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta - stupio na snagu 30. studenoga 2017.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom - stupa na snagu 1. siječnja 2018.
 • Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka - stupa na snagu
 • 1. siječnja 2018.
 • Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno - stupila na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Tisno
 • Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca - stupila na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo - stupila na snagu osmog dana od objave u Služenom glasniku Općine Lastovo, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac - stupila na snagu 30. studenoga 2017.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci - stupila na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku vukovarsko-srijemske županije
broj 115 od 23. studenoga 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju - stupa na snagu 1. siječnja 2018.
broj 116 od 24. studenoga 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave - stupila na snagu
 • 1. prosinca 2017.
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - stupila na snagu 1. prosinca 2017.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom - stupa na snagu
 • 1. prosinca 2017.
 • Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica - stupio na snagu
 • 25. studenoga 2017.
 • Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0062 od 2. studenoga 2017. - stupila na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0063 od 2. studenoga 2017. - stupila na snagu 1. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži - stupa na snagu 1. prosinca 2017., osim odredbe članka 5. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.
 • Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupa na snagu 9. siječnja 2018.
 • Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - stupa na snagu 9. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna - stupio na snagu 25. studenoga 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra - stupa na snagu 1. posinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama - stupa na snagu
 • 1. prosinca 2017.
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada - stupa na snagu 1. prosinca 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora - stupio na snagu
 • 25. studenoga 2017.
 • Odluka o porezima Grada Zaprešića - stupila na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Grada Zaprešića, osim odredaba članaka 3.-5. ove Odluke koje stupaju na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog - stupila na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Dvor - stupila na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Općine Dvor, osim odredaba članka 4. koje stupaju na snagu
 • 1. prosinca 2017.
 • Odluka o porezima Općine Fužine - stupila na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Općine Fužina, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. prosinca 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Staro Petrovo Selo - stupila na snagu 1. prosinca 2017.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017. na stranici 6.