Novi propisi

broj 42 od 28. travnja 2017.
 • Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - stupila na snagu 29. travnja 2017.
 • Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda - stupila na snagu 29. travnja 2017.
 • Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini 
 • Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama - stupio na snagu 29. travnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2017. godine - stupio na snagu 29. travnja 2017.
 • Izmjene Liste tradicionalnih izraza za vino
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica - stupila na snagu 1. svibnja 2017.
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja - stupilo na snagu 6. svibnja 2017.
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara - stupilo na snagu 6. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima - stupio na snagu 6. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva - stupio na snagu 6. svibnja 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Vrbovskog«, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Statut Damir Bajs Nezavisna lista - stupio na snagu 3. ožujka 201
broj 43 od 3. svibnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - stupila na snagu 11. svibnja 2017.
 • Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva) - stupila na snagu 11. svibnja 2017.
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek - stupila na snagu 27. travnja 2017. 
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu - stupila na snagu 27. travnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa - stupio na snagu 11. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu - stupio na snagu 3. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu - stupio na snagu 3. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu - stupio na snagu 3. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga - stupio na snagu 3. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti topografskih poluvodičkih proizvoda - stupio na snagu 3. svibnja 2017.
 • Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. - stupila na snagu 11. svibnja 2017.
 • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava - stupile na snagu 4. svibnja 2017.
 • Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova - stupili na snagu 11. 5. 2017.
 • Obvezatne upute broj LS-III - o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - stupile na snagu 3. svibnja 2017.
 • Obvezatne upute broj LN-III - o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike - stupile na snagu 3. svibnja 2017.
 • Obvezatne upute broj MLN-III - o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda - stupile na snagu 3. svibnja 2017.
 • Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata - stupile na snagu 11. svibnja 2017.
broj 44 od 5. svibnja 2017.
 • Zakon o procjeni učinaka propisa - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - stupio na snagu 6. svibnja 2017.
 • Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017.-2020. s Akcijskim planom provedbe 2017.-2020. - stupila na snagu 27. travnja 2017.
 • Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije - stupa na snagu 1. rujna 2017.
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Odluka o dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Rješenje o imenovanju članova, predstavnika Vlade Republike Hrvatske, u Povjerenstvo za praćenje provedbe javne rasprave o programskim obvezama iz Prijedloga Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2022.
 • Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara
 • Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/206. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o lovostaju - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija - stupila na snagu 13. svibnja 2017., osim članka 1., koji stupa na snagu 30. lipnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Jelsa - stupila na snagu 13. svibnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Stupnik- stupa na snagu dan nakon dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«
 • Ispravak Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucije.
broj 45 od 10. svibnja 2017.
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda - stupio na snagu 18. svibnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - stupila na snagu 18. svibnja 2017.
 • Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske - stupio na snagu 18. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska - stupio na snagu 18. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu - stupio na snagu 11. svibnja 2017.
 • Odluka o proglašenju »Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru« spomenikom prirode - geološkim - stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije
 • Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
broj 46 od 12. svibnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu - stupio na snagu 20. svibnja 2017.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima - stupio na snagu 20. svibnja 2017.
 • Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji - stupa na snagu 1. siječnja 2018.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom - stupio na snagu 20. svibnja 2017., osim članaka 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017.
 • Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - stupio na snagu 20. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu - stupio na snagu 13. svibnja 2017.
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze - stupila na snagu 20. svibnja 2017.
 • Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.« - stupila na snagu 13. svibnja 2017.
 • Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna - stupio na snagu 21. travnja 2017.
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6251/2016 od 25. travnja 2017. - ukida se članak 7. stavak 4. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (KLASA: 640-01/06-04/06, URBROJ: 533-045-06-2 od 13. studenoga 2006. i KLASA: 035-05/07-01/0002, URBROJ: 355-01-03-15-19 od 15. lipnja 2015.) u dijelu koji glasi: »a završna je razina Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju«.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017. na stranici 25.