Novi propisi

broj 39 od 21. travnja 2017.
 • Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - stupila na snagu 29. travnja 2017.
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem - stupila na snagu 29. travnja 2017.
 • Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Grad Osijek, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu - stupila na snagu 20. travnja 2017.
 • Odluka o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula - stupila na snagu 20. travnja 2017.
 • Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera
 • Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom - stupio na snagu 29. travnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017.-2020. - stupio na snagu 22. travnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. - stupio na snagu 22. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica - stupio na snagu 22. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe - stupio na snagu 29. travnja 2017.
 • Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo - stupio na snagu 29. travnja 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova - stupila na snagu 22. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 29. travnja 2017., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2017. godine.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda - stupio na snagu 29. travnja 2017., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije - stupile na snagu 29. travnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić - stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o porezima Grada Vinkovaca - stupila na snagu 1. svibnja 2017.
 • Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca - stupila na snagu 1. svibnja 2017.
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama - stupio na snagu 11. travnja 2017., a primjenjuje se od 13. ožujka 2017.
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama - stupio na snagu 11. travnja 2017., a primjenjuje se od 13. ožujka 2017.
broj 40 od 26. travnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. - stupio na snagu 27. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - stupio na snagu 4. svibnja 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje, osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki - stupila na snagu 4. svibnja 2017.
 • Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - stupile na snagu 27. travnja 2017.
 • Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
 • Ispravak Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
broj 41 od 27. travnja 2017.
 • Pravilnik o vojnim specijalistima - stupio na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Odluka o tablici o prosječnim potrebama malo-ljetnog djeteta - stupila na snagu 27. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017 godini - stupio na snagu 28. travnja 2017.
 • Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini - stupila na snagu 28. travnja 2017.
 • Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini - stupila na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija - stupio na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu - stupio na snagu 5. svibnja 2017., a odredbe članka 2. stavka 2. točaka 5. i 6., članka 2. stavka 3. točaka 6., 7. i 8., članka 6., članka 10., članka 20. stavka 3. te članka 24. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova - stupio na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama - stupio na snagu 28. travnja 2017.
 • Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina - stupila na snagu 27. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima - stupio na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda - stupio na snagu 5. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima AIF-ova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima UCITS fonda - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom - stupio na snagu 1. svibnja 2017.
 • Odluka o porezima Općine Karojba - stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci - stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica - stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«
 • Odluka o porezima Grada Pazina - stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese - stupa na snagu od dana objave u »Službenom glasniku Grada Duge Rese« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama« 

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017. na stranici 21.