Novi propisi

broj 30 od 3. travnja 2017.
 • Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona - stupio na snagu 4. travnja 2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti - stupio na snagu 4. travnja 2017.
 • Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija - stupila na snagu 11. travnja 2017.
 • Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija - stupila na snagu 11. travnja 2017.
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4301/2005 od 7. ožujka 2017. - ukida se Zakon o pravobranitelju za djecu (Nar. nov., br. 96/03)
broj 31 od 5. travnja 2017.
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari - stupila na snagu 13. lipnja 2017.
 • Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine - stupio na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o primicima radnika - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Križ - stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Konavle - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o gradskim porezima Grada Kutine - stupila na snagu 13. travnja 2017., osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«
broj 32 od 6. travnja 2017.
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari - stupila na snagu 13. lipnja 2017.
 • Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije - stupila na snagu 31. ožujka 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine - stupio na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o primicima radnika - stupila na snagu 13. travnja 2017.
 • Odluka o općinskim porezima Općine Križ - stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Konavle - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o gradskim porezima Grada Kutine - stupila na snagu 13. travnja 2017., osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«
broj 33 od 7. travnja 2017.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave - stupila na snagu 15. travnja 2017.
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu - stupila na snagu 15. travnja 2017.
 • Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite - stupila na snagu 15. travnja 2017.
 • Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine - stupa na snagu 1. lipnja 2017.
 • Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske - stupila na snagu 8. travnja 2017.
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja - stupio na snagu 15. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - stupio na snagu 8. travnja 2017.
 • Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku - stupio na snagu 15. travnja 2017.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda - stupio na snagu 15. travnja 2017.
 • Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - stupio na snagu 15. travnja 2017.
 • Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom - stupaju na snagu 1. srpnja 2017.
 • Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu - stupila na snagu  15. travnja 2017.
 • Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca - stupa na snagu 1. srpnja 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela - stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Ispravak Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika
 • Ispravak Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
broj 34 od 8. travnja 2017.
 • Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu - stupila na snagu 6. travnja 2017.
 • Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji - stupila na snagu 9. travnja 2017.
 • Izmjene Sudskog poslovnika - stupile na snagu 9. travnja 2017.
 • Odluka o porezima Grada Rijeke - stupa na snagu 1. svibnja 2017.
 • Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada - stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Ivanić-Grada, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«
 • Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci - stupa na snagu u roku osam dana od objave u službenom glasilu Općine Drenovci, osim odredaba o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017. na stranici 8.