Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6416 od 02. svibnja 2016.

Informator broj 6416

Uvodnik:

dr. sc. DUBRAVKA JURLINA ALIBEGOVIĆ, ministrica uprave Republike Hrvatske

O daljnjem razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Člancima 133.-138. Ustava Republike Hrvatske jamči se građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te se utvrđuje temeljni ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst i 137/15 - ispr.), te brojnim drugim meritornim propisima razrađen je sustav i financiranje toga sustava.

Stoga u ovom broju, u očekivanju mogućih reformi u lokalnoj samoupravi, a i u sustavu državne uprave koje regulira temeljni propis - Zakon o sustavu državne uprave, razgovaramo s gospođom dr. sc. DUBRAVKOM JURLINA ALIBEGOVIĆ, ministricom uprave Republike Hrvatske.

Autorica: dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave Republike Hrvatske

Za informator razgovarala: Davorka Foretić

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

IZ NAKLADE Novog informatora:

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera

Zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2016.
 
NOVO
cijena: 190,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2016.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona 

  • pojmovno kazalo

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2016.

NOVO

cijena: 75,00 kn