Knjižara
Zagreb, Petrinjska 13
Tel. 01/4876 560
knjizara@novi-informator.net
Stručne
publikacije
iz područja
prava i
ekonomije
 

"Informator" broj 6496 od 13. studenog 2017.

Informator broj 6496

Uvodnik:

Komunalna naknada za nekretnine u vlasništvu države

Komunalna naknada većini jedinica lokalne samouprave predstavlja značajan izvor prihoda potreban za obavljanje komunalnih djelatnosti iz njihova djelokruga, kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javnu rasvjetu, ali se isto tako sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu odlukom predstavničkog tijela upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Stoga, imajući na umu važnost navedene materije, autorica u članku daje prikaz Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od 11. srpnja 2017., koji se odnose na dijelove odredaba Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima je Republika Hrvatska sebe izuzela od obveze da jedinicama lokalne samouprave plaća komunalnu naknadu za nekretnine u državnom vlasništvu koje se nalaze na području tih jedinica, analizirajući pri tome, uz sadržaj te Odluke i Rješenja, i njihovu važnost odnosno doseg u pravnom poretku Republike Hrvatske. 

Autorica: Sonja Mišković dipl. iur., Viša savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Pojedina stajališta i opservacije u ovome članku, koji nisu sadržani u tekstu razmatrane Odluke i Rješenja, osobna su stajališta i opservacije autorice

IZ NAKLADE Novog informatora:

 I (PRE)USTROJ BOSNE I HERCEGOVINE

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
cijena: 310,00 kn

(Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

  • redakcijski pročišćeni tekst
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2017.
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

cijena: 80,00 kn